برچسب: مواردی که بیمه تضمین کیفیت ساختمان پوشش نمی دهد

بیمه تضمین کیفیت ساختمان + بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان + بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 بیمه تضمین کیفیت ساختمان،بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در  زیر گروه بیمه های اموال قرار دارد و با توجه به اینکه صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان نموده اند […]