برچسب: مقایسه نرخ بیمه ثالث

خرید بیمه ثالث ارزان / خرید آنلاین بیمه ثالث

خرید بیمه ثالث ارزان / خرید آنلاین بیمه ثالث

خرید بیمه ثالث ارزان، خرید انلاین بیمه نامه ثالث شرایط دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث – اگر برای شرکت بیمه محرز گردد که بیمه گذار برای دریافت خسارت، اقدام متقلبانه ای مرتکب شده باشد، شرکت بیمه می تواند از مرتکبین جرم مذکور به مراجع قضایی مراجعه نموده و طرح دعوی کند که مرتکب این […]